» Call: 080-220-9700    
 
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ ซึ่งจะเรียกว่า "เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ" ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "SpaceRED.com" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการจะเรียกว่า " ค่าบริการ" โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก SpaceRED.com โดยหากท่าน สงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

SpaceRED.com ไม่รับ การให้บริการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ/หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทย และกฎหมายต่างประเทศ การเจาะระบบ (Hack) การกระจาย ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่นๆที่เป็นการก่อกวน และ/หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น

SpaceRED.com ไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง Email ปริมาณมากๆ (Mass Unsolicitied Emailing) การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ในการก่อกวน ระบบอินเทอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ SpaceRED.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

SpaceRED.com ไม่รับการให้บริการในการใช้งาน ที่ส่งผลกระทบกระเทือน กับต่อระบบและทรัพยากร อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Disk Space เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ SpaceRED.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

SpaceRED.com ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และ/หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ/หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่า เข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่เป็นสิทธิของ SpaceRED.com

ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ SpaceRED.com ไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ SpaceRED.com ในกรณีที่มีการสูญหาย SpaceRED.com จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูล ของสิ่งๆต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้สมบูรณ์

ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

SpaceRED.com จะทำการแจ้ง Username และ password ในการควบคุม-จัดการ Website Admin Page ซึ่งเมื่อได้รับมอบแล้วผู้ใช้บริการจะต้องทำการ จัดเก็บในที่ปลอดภัย และ SpaceRED.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ หากเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม SpaceRED.com จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

ข้อตกลงการชำระเงิน

ในการชำระเงินกับ SpaceRED.com นั้นไม่ว่าจะเป็น การชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร SpaceRED.com จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คจะถือว่าการชำระเงินนั้น เสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็คถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว และหากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการภายใน 30 วัน Website จะถูกระงับการให้บริการชั่วคราว และ จะถูกลบออกจากระบบ ภายใน 60 วัน

ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

SpaceRED.com จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทาง SpaceRED.com เป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และ SpaceRED.com จะไม่รับผิดชอบ ในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจาก ค่าบริการ ที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับ SpaceRED.com เท่านั้น ( ค่าบริการ จด domain name ไม่สามารถคืนได้) แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับ SpaceRED.com และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้อง การคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของ SpaceRED.com

SpaceRED.com ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ SpaceRED.com โดยผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

***หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว SpaceRED.com จะแจ้งเตือน และ/หรือจะหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ SpaceRED.com ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

SpaceRED.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง " เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

©2003-2009 SpaceRED.com , All Rights Reserved.